Herbert Herley Godsey & Martha Jane (Fannin) Godsey; photo courtesy of Nellie Alexander.


Home