Elton Ottis "Cotton" Townsend; photo courtesy of Martha Brockway.


Home